top of page

Охладители  

за вино

Wine storage cabinet_new.png

Задължения на доставчиците

а) всеки хладилен уред се доставя с отпечатан етикет във формата, определен в Приложение III;

 

б) параметрите от продуктовия информационен лист, определени в Приложение V, са вписани в продуктовата база данни;


в) при изрично искане на търговеца, продуктовият информационен лист се предоставя в печатна форма; 


г) съдържанието на техническата документация, определено в Приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д) всяка визуална реклама за определен модел хладилен уред съдържа класа на енергийна ефективност и диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи върху етикета, в съответствие с Приложение VII и Приложение VIII; 


е) всеки технически рекламен материал, отнасящ се за определен модел хладилен уред, включително технически рекламни материали в интернет, в който се описват конкретни технически параметри на продукта, съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийна ефективност, присъстващи върху етикета, в съответствие с Приложение VII;


ж) за всеки модел хладилен уред на търговците се предоставя електронен етикет във формата и с информацията, определени в Приложение III;

з) за всеки модел хладилен уред на търговците се предоставя електронен продуктов лист, определен в Приложение V.

Задължения на търговците

а) всеки хладилен уред на мястото на продажба, включително на търговски изложения, е с етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква а), като етикетът за уредите за вграждане се поставя по такъв начин, че да бъде ясно видим, а за всички други хладилни уреди — по такъв начин, че да бъде ясно видим на външната страна на лицето или отгоре на хладилния уред; 

б) в случай на продажба от разстояние, етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с Приложения VII и VIII; 

в) всяка визуална реклама за определен модел хладилен уред, в това число по интернет, съдържа класа на енергийна ефективност и диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи в етикета, в съответствие с Приложение VII;


(d) any technical promotional material or other promotional material concerning a specific model of a refrigerating appliance with a direct sales function, including technical promotional material or other promotional material on the internet, which describes its specific technical parameters includes the energy efficiency class of that model and the range of energy efficiency classes available on the label, in accordance with Annexes VII and VIII.

EnergyLabels_Wine_Storage_OK.jpg
Plants.png
Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg

Свържете се

bottom of page