top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

Ohrievače vody

Water Heaters.png

Povinnosti dodávateľov

(a) aby sa ku každému typu ohrievača vody dodával vytlačený štítok v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovenými v prílohy III, a to v súlade s triedami energetickej účinnosti ustanovenými v prílohy II, pričom: v prípade ohrievačov vody – tepelných čerpadiel sa vytlačený štítok umiestňuje aspoň do balenia zdroja tepla; v prípade ohrievačov vody, ktoré sú určené na použitie v rámci zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia, sa na každý ohrievač vody umiestni ďalší štítok, ktorý je v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovenými v prílohy III;

​(b) aby sa ku každému typu ohrievača vody prikladal informačný list výrobku ustanovený v prílohy IV, pričom: v prípade ohrievačov vody – tepelných čerpadiel sa informačný list poskytuje aspoň pre zdroj tepla; v prípade ohrievačov vody určených na použitie v rámci zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia sa poskytuje druhý informačný list ustanovený v prílohy IV;

​(c) aby sa orgánom členských štátov a Komisii poskytovala na požiadanie technická dokumentácia ustanovená prílohy V;

(d) aby každá reklama, ktorá sa vzťahuje na osobitný typ modelu ohrievača vody a obsahuje informácie o spotrebe energie alebo cene, obsahovala odkaz na triedu energetickej účinnosti za priemerných klimatických podmienok pre daný model;

(e) aby každý technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného typu modelu ohrievača vody a v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu energetickej účinnosti za priemerných klimatických podmienok pre daný model;

(f) aby sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III pre každý typ modelu ohrievača vody v súlade s triedami energetickej účinnosti stanovenými prílohy II;

(g) aby sa obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku stanovený v prílohy IV pre každý typ modelu ohrievača vody, pričom pre modely ohrievača vody – tepelné čerpadlo sa obchodníkom poskytne elektronický informačný list výrobku prinajmenšom pre zdroj tepla.

Povinnosti obchodníkov

(a)  aby na každom type ohrievača vody v predajnom priestore bol umiestnený štítok dodaný dodávateľom v súlade s článkom 3, ako sa ustanovuje v bode 1 prílohy III, a to na vonkajšej prednej strane spotrebiča tak, aby bol dobre viditeľný; a aby sa pri všetkých ponukách osobitných zostáv uvádzala energetická účinnosť ohrevu vody a trieda energetickej účinnosti ohrevu vody danej zostavy za priemerných, chladnejších alebo prípadne teplejších klimatických podmienok, a to zobrazením na štítku zostavy stanovenom v bode 3 prílohy III a v informačnom liste stanovenom v bode 4 prílohy IV, ktoré budú riadne vyplnené v súlade s vlastnosťami danej zostavy;

(b)  aby sa spolu so všetkými typmi ohrievačov vody, ktoré sa ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky, pokiaľ sa neočakáva, že koncový používateľ uvidí vystavený ohrievač vody, poskytovali aj informácie dodané dodávateľom v súlade s prílohy VI s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom vtedy sa uplatňujú ustanovenia prílohy X;

(c)  aby každá reklama, ktorá sa týka osobitného typu modelu ohrievača vody a obsahuje informácie o spotrebe energie alebo cene, obsahovala odkaz na triedu energetickej účinnosti za priemerných klimatických podmienok pre daný model;

(d)  každý technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného typu modelu ohrievača vody a v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok pre daný model.

label_water_heaters_conventional.png

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk

bottom of page