top of page

Podgrzewacze wody

Electric local water heater .png

Obowiązki dostawców (producentów i importerów)

a) drukowana etykieta zgodna z formatem i zakresem informacji określonymi w załączniku III powinna być zapewniona dla każdego rodzaju podgrzewacza wody odpowiadającego klasom efektywności energetycznej określonym w załączniku II, przy czym: w przypadku podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła drukowana etykieta powinna być umieszczona co najmniej w opakowaniu źródła ciepła; w przypadku podgrzewaczy wody przeznaczonych do użytkowania w zestawach zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne dla każdego podgrzewacza wody powinna zostać zapewniona druga etykieta zgodna z formatem i zakresem informacji określonymi w załączniku III;

b) karta produktu, określona w załączniku IV, powinna być zapewniona dla każdego rodzaju podgrzewacza wody, przy czym: w przypadku podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła została zapewniona karta produktu co najmniej dla źródła ciepła; w przypadku podgrzewaczy wody przeznaczonych do użytku w zestawach zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne powinna być zapewniona druga karta produktu, określona w załączniku IV;

c) dokumentacja techniczna, określona w załączniku V, powinna być udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d) wszelkie reklamy, które dotyczą określonego modelu podgrzewacza wody i podają informacje związane z zużyciem energii lub ceną, powinny zawierać wskazanie klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla danego modelu w warunkach klimatu umiarkowanego;

e) wszelkie techniczne materiały promocyjne, które dotyczą określonego modelu podgrzewacza wody i opisują jego szczegółowe parametry techniczne, powinny zawierać wskazanie klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla danego modelu w warunkach klimatu umiarkowanego;

f) elektroniczna etykieta powinna być udostępniana sprzedawcom w formacie zawierającym informacje określone w załączniku III dla każdego typu modelu podgrzewacza wody zgodnego z klasami efektywności energetycznej podgrzewania wody określonymi w załączniku II;

g) elektroniczna karta produktu powinna być udostępniana sprzedawcom zgodnie z załącznikiem IV dla każdego typu modelu podgrzewacza wody, przy czym w przypadku modeli podgrzewaczy wody z pompą ciepła elektroniczna karta produktu udostępniana powinna być przynajmniej dla generatora ciepła.

Obowiązki dystrybutorów

a) każdy model podgrzewacza wody w punkcie sprzedaży był opatrzony powinien być opatrzony na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 załącznika III, umieszczoną z przodu urządzenia w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna; przy czym każda oferta dla konkretnego pakietu obejmuje efektywność energetyczną podgrzewania wody i klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody dla tego pakietu, w stosownych przypadkach, w przeciętnych, chłodniejszych lub cieplejszych warunkach klimatycznych poprzez umieszczenie na pakiecie etykiety określonej w pkt 3 załącznika III oraz dostarczenie karty określonej w pkt 4 załącznika IV, należycie wypełnionej zgodnie z charakterystyką tego opakowania;

b) podgrzewacze wody oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub sprzedaży ratalnej użytkownikowi, który nie może zobaczyć podgrzewacza wody, powinny być wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

c) wszelkie reklamy, które dotyczą określonego modelu podgrzewacza wody i podają informacje związane z zużyciem energii lub ceną, powinny zawierać wskazanie klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla danego modelu w warunkach klimatu umiarkowanego;

d) wszelkie techniczne materiały promocyjne, które dotyczą określonego modelu podgrzewacza wody i opisują jego szczegółowe parametry techniczne, powinny zawierać wskazanie klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla danego modelu w warunkach klimatu umiarkowanego.

Teksty “obowiązki dostawców i obowiązki dilerów” odnoszą się to rozporządzenia delegowanego Komisji dostępnego po kliknięciu na “Akty Delegowane”.

Copertina APPLiA Powerpoint.png

Skontaktuj się

bottom of page