top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

Водоподгреватели (Бойлери)

Water Heaters.png

Задължения на доставчиците

а) за всеки водоподгревател се осигурява отпечатан етикет с формат и информационно съдържание съгласно Приложение III, точка 1.2, в съответствие с класовете на енергийна ефек­ тивност при подгряване на вода, посочени в Приложение II, точка 1, като: за термопомпените водоподгреватели отпечатан етикет се осигурява поне върху опаковката на топлогене­ ратора; за водоподгревателите, предназначени да се използват в комплекти на водоподгревател и слънчево съоръ­ жение, се осигурява втори етикет, съответстващ на формата и информационното съдържание, определени в приложение III, точка 3;

 

б) за всеки водоподгревател се осигурява продуктов фиш съгласно посоченото в Приложение IV, точка 1, като: за термопомпените водоподгреватели се осигурява продуктов фиш поне за топлогенератора; за водоподгревателите, предназ­ начени да се използват в комплекти на водоподгревател и слънчево съоръжение, следва да се осигурява втори фиш, съгласно посоченото в Приложение IV, точка 4; 

в) на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническата документация съгласно посоченото в Приложение V, точка 1;

г) във всяка реклама, отнасяща се за определен модел водопод­ гревател и съдържаща информация за енергопотреблението или цената, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел при средни климатични условия; 

д) във всеки технически промоционален материал, отнасящ се за определен модел водоподгревател, който описва неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел, при средни климатични условия.

Задължения на търговците

а) на всеки водоподгревател на мястото на продажба следва да има поставен етикет, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, съгласно посоченото в Приложение III, точка 1, върху предната външна страна на уреда, така че да е добре видим; 

 

б) в случаите, при които се предлагат водоподгреватели за продажба, наемане или купуване на изплащане по начин, при който не може да се очаква крайният потребител да види водоподгревателя изложен, водоподгревателите се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците съгласно Приложение VI, точка 1; 

 

в) във всяка реклама, отнасяща се за определен модел водопод­ гревател и съдържаща информация за енергопотреблението или цената, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел при средни климатични условия; 

 

г) във всеки технически промоционален материал, отнасящ се за определен модел водоподгревател и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел, при средни климатични условия.

label_water_heaters_conventional.png

Свържете се

bottom of page