Перални машини

Задължения на доставчиците

(а) всяка битова перална машина и битова перална машина със сушилня се доставя с отпечатан етикет, чийто формат съответства на определения в Приложение III, а за битови перални машини с няколко барабана или битови перални машини с няколко барабана със сушилня — в Приложение Х;

 

б) параметрите на продуктовия информационен лист, посочени в Приложение V, се въвеждат в продуктовата база данни;

 

в) при поискване на търговеца на битови перални машини и битови перални машини със сушилня продуктовият информационен лист се предоставя на хартиен носител;

 

г) съдържанието на техническата документация, определено в Приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

 

д) всяка визуална реклама за определен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня съдържа класа на енергийна ефективност и диапазона на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с Приложение VII и Приложение VIII;

 

е) всички технически рекламни материали за определен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня, включително в интернет, в които са описани специфичните технически параметри на уреда, съдържат класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с приложение VII.

 

ж) за всеки модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня на разположение на търговците е предоставен електронен етикет, който е във формàта и съдържа информацията, определени в Приложение III;

 

з) за всеки модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня на разположение на търговците е предоставен електронен продуктов информационен лист, в съответствие с Приложение V.

Задължения на търговците

(а) всяка битова перална машина или битова перална машина със сушилня на мястото на продажба, включително на търговски изложения, е снабдена с етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, точка 1, буква а), като на уредите за вграждане този етикет се поставя така, че да се вижда ясно, а за всички други уреди – по нтакъв ачин, че да бъде ясно видим върху външната предна или горна част на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня;

 

б) в случай на продажба от разстояние и продажба по интернет етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с Приложения VII и VIII;

 

в) всяка визуална реклама за определен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с Приложение VII;

 

г) всички технически рекламни материали за определен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня, включително в интернет, в които са описани специфичните технически параметри на уреда, съдържат класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с Приложение VII.

Свържете се

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon