top of page

Práčky so sušičkou

Tumble dryer.png

Povinnosti dodávateľov

(a)  aby každá práčka a práčka so sušičkou pre domácnosť bola dodaná s vytlačeným štítkom vo formáte stanovenom v prílohe III a v prípade viacbubnových práčok alebo práčok so sušičkou pre domácnosť v súlade s prílohou X;

(b)  aby parametre informačného listu výrobku, ktoré sú uvedené v prílohe V, boli zapísané do databázy výrobkov;

(c)  aby bol na osobitnú žiadosť predajcu práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť sprístupnený informačný list výrobku v tlačenej podobe;

(d)  aby obsah technickej dokumentácie stanovený v prílohe VI bol zaznamenaný do databázy výrobkov;

(e)  aby každá vizuálna reklama konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť obsahovala triedu energetickej účinnosti a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohami VII a VIII;

​(f) aby všetky technické propagačné materiály konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť vrátane internetových, v ktorých sú opísané jeho konkrétne technické parametre, zahŕňali triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII;​

(g) aby predajcovia mali k dispozícii elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III pre každý model práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť;

(h) aby predajcovia mali k dispozícii elektronický informačný list výrobku podľa prílohy V pre každý model práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť.

Povinnosti obchodníkov

(a)  aby bola každá práčka alebo práčka so sušičkou pre domácnosť v mieste predaja vrátane obchodných veľtrhov označená štítkom, ktorý poskytujú dodávatelia v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a), pričom štítok musí byť na vstavaných spotrebičoch jasne viditeľný, a pri všetkých ostatných spotrebičoch musí byť jasne viditeľný zvonka na prednej alebo hornej strane práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť;

​(b) aby štítok a informačný list výrobku boli v prípade predaja na diaľku alebo cez internet poskytnuté v súlade s prílohami VII a VIII;

(c)  aby každá vizuálna reklama konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť obsahovala triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII;

(d)  aby všetky technické propagačné materiály konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť vrátane internetových, v ktorých sú opísané jeho konkrétne technické parametre, zahŕňali triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII.

EnergyLabels_washer_dryers_OK.jpg
Plants.png
Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg

Kontaktujte nás

bottom of page