top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

Bubnové sušičky

Washing machine_edited.png

Povinnosti dodávateľov

(a)  aby sa každá bubnová sušička pre domácnosť dodala s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom podľa prílohy I;

(b) aby sa sprístupnil opis výrobku podľa prílohy II;

(c)  aby sa orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy III;

(d) aby sa v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model bubnovej sušičky pre domácnosť uviedla trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa spotreby energie alebo ceny;

(e)  aby sa v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model bubnovej sušičky pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedla trieda energetickej účinnosti daného modelu;

(f) aby sa obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy I pre každý model bubnovej sušičky pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely bubnovej sušičky pre domácnosť;

(g) aby sa obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku podľa prílohy II pre každý model bubnovej sušičky pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely bubnovej sušičky pre domácnosť.

Povinnosti obchodníkov

(a)  aby sa každá bubnová sušička pre domácnosť na predajnom mieste označila na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 písm. a) takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

 

(b)  aby sa bubnové sušičky pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí tento výrobok vystavený, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/30/EÚ, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu. V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol elektronický štítok a elektronický informačný list v súlade s článkom 3 písm. f) a g), sa namiesto toho uplatňujú ustanovenia prílohy VIII;

 

(c)  aby sa v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model bubnovej sušičky pre domácnosť uviedol odkaz na triedu energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa spotreby energie alebo ceny;

 

(d)  aby sa v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model bubnovej sušičky pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedol odkaz na triedu energetickej účinnosti daného modelu.

tumble_driers_air.jpg

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk

bottom of page