top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

Барабанни сушилни машини

Washing machine_edited.png

Задължения на доставчиците

(а) всяка битова барабанна сушилна машина се доставя с отпечатан етикет, чийто формат и информацията върху който съответстват на посоченото в Приложение I; 

 

б) предоставя се продуктов фиш съгласно Приложение II; 

 

в) на органите на държавите членки и на Комисията се предо- ставя, при поискване от тяхна страна, техническата докумен­ тация, посочена в Приложение III; 

 

г) във всяка реклама за определен модел битова барабанна сушилна машина се посочва класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреб­ лението или цената;

 

д) във всички рекламни технически материали, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова барабанна сушилна машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Задължения на търговците

а) всяка битова барабанна сушилна машина на мястото на продажба носи етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а) на външната предна или горна стена на битовата барабанна сушилна машина, така че да се вижда ясно; 

 

б) битови барабанни сушилни машини, предлагани за продажба, под наем или на изплащане по начин, при който не може да се очаква крайният потребител да види на място съответния продукт, съгласно член 7 от Директива 2010/30/ЕС, се търгуват с информацията, която доставчиците трябва да предоставят в съответствие с Приложение IV към настоящия регламент; 

 

в) във всяка реклама за определен модел битова барабанна сушилна машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреб­ лението или цената; 

 

г) във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова барабанна сушилна машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел. 

tumble_driers_air.jpg

Свържете се

bottom of page