Барабанни сушилни машини

Задължения на доставчиците

(а) всяка битова барабанна сушилна машина се доставя с отпечатан етикет, чийто формат и информацията върху който съответстват на посоченото в Приложение I; 

 

б) предоставя се продуктов фиш съгласно Приложение II; 

 

в) на органите на държавите членки и на Комисията се предо- ставя, при поискване от тяхна страна, техническата докумен­ тация, посочена в Приложение III; 

 

г) във всяка реклама за определен модел битова барабанна сушилна машина се посочва класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреб­ лението или цената;

 

д) във всички рекламни технически материали, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова барабанна сушилна машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Задължения на търговците

а) всяка битова барабанна сушилна машина на мястото на продажба носи етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а) на външната предна или горна стена на битовата барабанна сушилна машина, така че да се вижда ясно; 

 

б) битови барабанни сушилни машини, предлагани за продажба, под наем или на изплащане по начин, при който не може да се очаква крайният потребител да види на място съответния продукт, съгласно член 7 от Директива 2010/30/ЕС, се търгуват с информацията, която доставчиците трябва да предоставят в съответствие с Приложение IV към настоящия регламент; 

 

в) във всяка реклама за определен модел битова барабанна сушилна машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреб­ лението или цената; 

 

г) във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова барабанна сушилна машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел. 

Свържете се

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon