top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png

Chladničky a mrazničky

Fridge.png

Povinnosti dodávateľov

(a) aby sa každý chladiaci spotrebič dodával s vytlačeným štítkom vo formáte stanovenom v prílohe III;

(b) aby parametre informačného listu výrobku stanovené v prílohe V boli zapísané do databázy výrobkov;

(c) aby sa informačný list výrobku na osobitnú žiadosť predajcu sprístupnil v tlačenej podobe;

(d) aby obsah technickej dokumentácie stanovený v prílohe VI bol zaznamenaný do databázy výrobkov;

(e) aby každá vizuálna reklama konkrétneho modelu chladiaceho spotrebiča obsahovala triedu energetickej účinnosti a stupnicu tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohami VII a VIII;

(f) aby každý technický propagačný materiál pre konkrétny model chladiaceho spotrebiča, a to aj technický propagačný materiál na internete, v ktorom sú opísané jeho špecifické technické parametre, obsahoval triedu energetickej účinnosti daného modelu a stupnicu tried energetickej účinnosti dostupné na štítku v súlade s prílohou VII;

(g) aby predajcovia mali k dispozícii elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III pre každý model chladiaceho spotrebiča; 

(h) aby predajcovia mali k dispozícii elektronický informačný list výrobku podľa prílohy V pre každý model chladiaceho spotrebiča.

Povinnosti obchodníkov

(a) aby bol každý chladiaci spotrebič v mieste predaja vrátane obchodných veľtrhov označený štítkom, ktorý poskytujú dodávatelia v súlade s článkom 3 bodom 1 písm. a), pričom štítok musí byť na vstavaných spotrebičoch jasne viditeľný, a pri všetkých ostatných chladiacich spotrebičoch musí byť jasne viditeľný zvonka na prednej strane chladiaceho spotrebiča alebo na jeho vrchnej strane;

 

(b) aby štítok a informačný list výrobku boli v prípade predaja na diaľku poskytnuté v súlade s prílohami VII a VIII;

(c) any visual advertisement for a specific model of refrigerating appliance, including on the internet, contains the energy efficiency class and the range of energy efficiency classes available on the label, in accordance with Annex VII;

(d) aby každý technický propagačný materiál pre konkrétny model chladiaceho spotrebiča, a to aj technický propagačný materiál na internete, v ktorom sú opísané jeho špecifické technické parametre, obsahoval triedu energetickej účinnosti daného modelu a stupnicu tried energetickej účinnosti dostupné na štítku v súlade s prílohou VII.

EnergyLabels_Fridge_OK.png
Plants.png

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk

bottom of page