top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Odsávače pár

HOODS.png

Povinnosti dodávateľov

(a) aby každý odsávač pár pre domácnosť bol dodávaný s vytlačeným štítkom obsahujúcim informácie vo formáte stanovenom v bode 2 prílohy III;

(b) aby informačný list stanovený v bode B prílohy IV bol sprístupnený pre odsávače pár pre domácnosť uvedené na trh;

(c) aby technická dokumentácia stanovená v bode B prílohy V bola sprístupnená na požiadanie orgánov členských štátov

(d) aby v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model odsávača pár pre domácnosť bola uvedená trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa spotreby energie alebo ceny;

(e) aby v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model odsávača pár pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu;

(f) aby bol obchodníkom poskytnutý elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 2 prílohy III pre každý model odsávača pár pre domácnosť;

(g) aby bol obchodníkom poskytnutý elektronický informačný list výrobku stanovený v bode B prílohy IV pre každý model odsávača pár pre domácnosť;

Povinnosti obchodníkov

(a) aby každý odsávač pár pre domácnosť vystavený na mieste predaja bol opatrený štítkom, ktorý poskytli dodávatelia v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom i), umiestneným na prednej alebo hornej strane spotrebiča, prípadne v jeho bezprostrednej blízkosti, tak aby bol zreteľne viditeľný a rozpoznateľný ako štítok, ktorý patrí k modelu, a to bez toho, aby bolo potrebné na štítku prečítať obchodnú značku a číslo modelu;

(b) aby odsávače pár pre domácnosť ponúkané na predaj alebo prenájom spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí daný výrobok vystavený, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/30/EÚ, boli predávané s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s časťou B prílohy VI k tomuto nariadeniu s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom sa uplatňujú ustanovenia prílohy VII; 

(c) aby v akomkoľvek reklamnom materiáli v prípade akejkoľvek formy a pri využití akéhokoľvek prostriedku zásielkového predaja pre konkrétny model odsávača pár pre domácnosť bola uvedená trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa spotreby energie alebo ceny; 

(d) aby v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model, v ktorom sa opisujú technické parametre odsávača pár pre domácnosť, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu.

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk

bottom of page