top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Битови абсорбатори

HOODS.png

Задължения на доставчиците

i) всеки битов абсорбатор се доставя с отпечатан етикет, съдържащ информация във формата, определен в точка 2 от приложение III; 

 

ii) за битови абсорбатори, предлагани на пазара, се предоставя продуктов фиш, съгласно буква Б от приложение IV; 

 

iii) техническата документация съгласно буква Б от приложение V се предоставя при поискване на органите на държавите членки;

 

iv) във всяка реклама за конкретен модел битов абсорбатор се посочва класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената; 

v) във всички рекламни материали с технически характер, които посочват специфичните технически параметри на определен модел битов абсорбатор, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел;

 

vi) за всеки модел битов абсорбатор на търговците се предоставя електронен етикет във формата и съдържащ информацията, определена в точка 2 от Приложение III;

 

vii) за всеки модел битов абсорбатор на търговците се предоставя електронен продуктов фиш, както е определено в точка Б от Приложение IV. 

Задължения на търговците

а) всеки битов абсорбатор, изложен на мястото на продажба, се придружава от етикета, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква б), подточка i), показан отпред или отгоре на уреда или в непосредствена близост до уреда, така че да е ясно видим и разпознаваем като етикетът, съответстващ на модела, без да се налага да се четат наименованието на марката и номерът на модела върху етикета; 

 

б) битови абсорбатори, предлагани за продажба или под наем по такъв начин, че не може да се очаква крайният потребител да види изложения продукт, съгласно член 7 от Директива 2010/30/ЕС, се предлагат на пазара с информацията, която доставчиците предоставят в съответствие с част Б от Приложение VI към настоящия регламент, освен когато предлагането се осъществява по интернет, в който случай важат разпоредбите на приложение VII; 

 

в) всяка реклама при всякаква форма или начин на продажба и маркетинг от разстояние на определен модел битов абсорбатор посочва класа на енергийна ефективност, ако рекламата съдържа информация, свързана с енергопотреблението или цената;

 

г) във всички рекламни материали с технически характер, в които се описват техническите параметри на даден битов абсорбатор, се посочва класът на енергийна ефективност на модела.

Текстовете “задължения на доставчиците и задължения на търговците“ се основават на делегирания регламент на Комисията, достъпен по-долу след натискане въху бутон „ Делегиран акт“.

Свържете се

bottom of page