top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png

Rúry na pečenie

OVENS.png

Povinnosti dodávateľov

(a) aby každá rúra na pečenie pre domácnosť bola dodávaná s vytlačeným štítkom (štítkami) obsahujúcim informácie vo formáte stanovenom v bode 1 prílohy III pre každú vykurovaciu časť rúry na pečenie;

(b) aby informačný list výrobku stanovený v bode A prílohy IV bol sprístupnený pre rúry na pečenie pre domácnosť uvedené na trh;

 

(c) aby technická dokumentácia stanovená v bode A prílohy V bola sprístupnená na požiadanie orgánov členských štátov;

(d) aby v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model rúry na pečenie pre domácnosť bola uvedená trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa spotreby energie alebo ceny;

(e) aby v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model rúry na pečenie pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu;

​(f) aby bol obchodníkom poskytnutý elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa bodu 1 prílohy III pre každú vykurovaciu časť každého modelu rúry na pečenie pre domácnosť;

(g) aby bol obchodníkom poskytnutý elektronický informačný list výrobku stanovený v bode A prílohy IV pre každý model rúry na pečenie pre domácnosť;

Povinnosti obchodníkov

(a) aby každá rúra na pečenie vystavená na mieste predaja bola opatrená štítkom pre každú vykurovaciu časť, ktorý poskytli dodávatelia v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) bodom i), umiestneným na prednej alebo hornej strane spotrebiča, prípadne v jeho bezprostrednej blízkosti, aby bol zreteľne viditeľný a rozpoznateľný ako štítok, ktorý patrí k modelu, a to bez toho, aby bolo potrebné na štítku prečítať obchodnú značku a číslo modelu; 

(b) aby rúry na pečenie ponúkané na predaj alebo prenájom spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí daný výrobok vystavený, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/30/EÚ, boli predávané s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s časťou A prílohy VI k tomuto nariadeniu s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom sa uplatňujú ustanovenia prílohy VII; 

(c) aby v akomkoľvek reklamnom materiáli v prípade akejkoľvek formy a pri využití akéhokoľvek prostriedku zásielkového predaja pre konkrétny model rúry na pečenie bola uvedená trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa spotreby energie alebo ceny; 

(d) aby v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model, v ktorom sa opisujú technické parametre rúry na pečenie, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu;

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk

bottom of page