top of page

Фурни

Oven.png

Задължения на доставчиците

(а) всяка битова фурна се доставя с (а) отпечатан(и) етикет(и), съдържащ(и) информация във формата, посочен в т. 1 на Приложение III за всяко затворено отделение на фурната;

 

(б) за битови фурни, предлагани на пазара, се предоставя продуктов фиш, съгласно буква А от приложение IV;(a) each domestic oven is supplied with (a) printed label(s) containing information in the format set out in point 1 of Annex III for each cavity of the oven;

(в) техническата документация, съгласно точка А на Приложение V, се предоставя при поискване на органите на държавите членки;

(iv) всяка реклама на определен модел битова фурна, в която се оповестява информация за енергопотреблението или цената, съдържа класа на енергийна ефективност;

(г) всички технически промоционални материали, отнасящи се за определен модел битова фурна, които описват нейните конкретни технически параметри, съдържат класа на енергийна ефективност на този модел;

(д) за всяко затворено отделение  на модела на фурната на търговците се предоставя електронен етикет във формата и съдържащ информацията в съответствие с точка 1 на Приложение III;

(е) за всеки модел битова фурна на търговците се предоставя електронен продуктов фиш, в съответствие с точка А на Приложение IV;

Задължения на търговците

(а) на мястото на продажба всяка битова фурна носи етикет за всяко затворено отделение, предоставен от доставчиците в съответствие с чл. 3(1)(a)(i), поставен на предната или горната страна на уреда или в непосредствена близост до него така, че да се вижда ясно и да може да бъде идентифициран като етикет, принадлежащ на модела, без да се налага да се прочита името на марката и номера на модела, отбелязани върху етикета;

 

(б) битови фурни, предлагани за продажба или отдаване под наем по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния продукт, както е посочено в чл. 7 на Директива 2010/30/ЕС, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с Част A на Приложение VI към този Регламент, с изключение на случаите, в които офертата е направена по интернет, в който случай се прилагат разпоредбите на Приложение VII;

 

(в) всяка реклама, независимо от начина или средството за продажба от разстояние и маркетинг на определен модел битова фурна, съдържа класа на енергийна ефективност, ако в нея се оповестява информация за енергопотреблението или цената;

 

(г) всички технически промоционални материали, отнасящи се за определен модел битова фурна, които описват неговите конкретни технически параметри, включват класа на енергийна ефективност на този модел;

 

Текстовете “задължения на доставчиците и задължения на търговците“ се основават на делегирания регламент на Комисията, достъпен по-долу след натискане въху бутон „ Делегиран акт“.

Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg

Свържете се

bottom of page