Πλυντήρια πιάτων

Υποχρεώσεις των προμηθευτών

(α) Κάθε οικιακό πλυντήριο πιάτων παραδίδεται με μια τυπωμένη ετικέτα στη μορφή που ορίζεται στο Παράρτημα III.

(β) Οι παράμετροι του δελτίου πληροφοριών προϊόντος καταχωρούνται στην βάση δεδομένων του προϊόντος, όπως ορίζονται στο Παράρτημα V.

(γ) Εάν ζητηθεί συγκεκριμένα από τον έμπορο το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος θα παρέχεται σε έντυπη μορφή.

(δ) Το περιεχόμενο της τεχνικής τεκμηρίωσης που ορίζεται στο Παράρτημα VI εισάγεται στην βάση δεδομένων του προϊόντος.

(ε) Κάθε οπτική διαφήμιση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων περιλαμβάνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης και το εύρος των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης που αναγράφονται στην ετικέτα σύμφωνα με τα Παραρτήματα VII και VIII.

(στ) Κάθε τεχνικό προωθητικό υλικό που αφορά σε συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο διαδίκτυο, το οποίο περιγράφει τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους, περιλαμβάνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης αυτού του μοντέλου και το εύρος των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης που αναγράφονται στην ετικέτα, σύμφωνα με το Παράρτημα VII.

(ζ) Στους εμπόρους παρέχεται μια ηλεκτρονική ετικέτα για κάθε μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων σε μορφή και με τις πληροφορίες όπως ορίζονται στο Παράρτημα III.

(η) Στους εμπόρους παρέχεται ένα ηλεκτρονικό δελτίο πληροφοριών προϊόντος για κάθε μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων όπως ορίζεται στο Παράρτημα V.

Υποχρεώσεις των εμπόρων

(α) Κάθε οικιακό πλυντήριο πιάτων που βρίσκεται σε σημείο πώλησης και σε εμπορικές εκθέσεις φέρει την ετικέτα που παρέχεται από τους προμηθευτές σύμφωνα με το σημείο 1(α) του άρθρου 3, με την ετικέτα να εκτίθεται για τα μεν εντοιχιζόμενα οικιακά πλυντήρια πιάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφώς ορατή και για όλα τα άλλα πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφώς ορατή στο εξωτερικό μπροστινό ή πάνω μέρος του οικιακού πλυντηρίου πιάτων.


(β) Σε περίπτωση πώλησης εξ αποστάσεως η ετικέτα και το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος παρέχονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα VII και VIII.

 

(γ) Κάθε οπτική διαφήμιση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων περιλαμβάνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης αυτού του μοντέλου και το εύρος των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης που αναγράφονται στην ετικέτα σύμφωνα με το Παράρτημα VII.

(δ) Κάθε τεχνικό προωθητικό υλικό που αφορά σε συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο διαδίκτυο, το οποίο περιγράφει τις ειδικές τεχνικές παραμέτρους του περιλαμβάνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης αυτού του μοντέλου και το εύρος των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης που αναγράφονται στην ετικέτα, σύμφωνα με το Παράρτημα VII.

Τα κείμενα "υποχρεώσεις των προμηθευτών και υποχρεώσεις των εμπόρων" βασίζονται στον κατ 'εξουσιοδότηση Kανονισμό της Επιτροπής, τον οποίο μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ στο "Κατ' εξουσιοδότηση Πράξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon