top of page

Klimatizátory

Povinnosti dodávateľov

(a) pre každý klimatizátor poskytnú vytlačený štítok riadiaci sa triedami energetickej účinnosti podľa prílohy II. Štítok má formát a obsahuje informácie podľa prílohy III. Pre klimatizátory s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa musí poskytnúť vytlačený štítok, a to aspoň na obale vonkajšej jednotky a aspoň pre jednu kombináciu vnútorných a vonkajších jednotiek s pomerom kapacity 1. Pre iné kombinácie sa informácie môžu alternatívne poskytnúť na voľne prístupnej webovej stránke;

(b) sprístupnia opis výrobku podľa prílohy IV. Pre klimatizátory s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa musí poskytnúť opis výrobku, a to aspoň na obale vonkajšej jednotky a aspoň pre jednu kombináciu vnútorných a vonkajších jednotiek s pomerom kapacity 1. Pre iné kombinácie sa informácie môžu alternatívne poskytnúť na voľne prístupnej webovej stránke;

(c) orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie elektronicky sprístupnia technickú dokumentáciu podľa prílohy V;

(d) v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model klimatizátora uvedú triedu energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa spotreby energie alebo ceny. Ak sa výrobok dá zaradiť do viac ako jednej triedy účinnosti, dodávateľ, resp. výrobca uvedie triedu energetickej účinnosti pri vykurovaní aspoň v „priemernom“ vykurovacom období. Informácie, ktoré treba poskytnúť v prípadoch, ak sa nedá predpokladať, že koncoví používatelia uvidia vystavený výrobok, sa musia uviesť podľa prílohy VI;

(e) v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model klimatizátora, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uvedú triedu energetickej účinnosti daného modelu podľa prílohy II;

(f) poskytnú návod na použitie;

(g) jednokanálové klimatizátory budú na obale, v dokumentácii k výrobku a v akomkoľvek reklamnom materiáli, či už elektronickom alebo papierovom, nazývať „lokálne klimatizátory“;

(h) obchodníkom poskytnú elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III pre každý model klimatizátora uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu, s dodržaním tried energetickej účinnosti stanovených v prílohe II. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely klimatizátora;

(i) obchodníkom poskytnú elektronický informačný list výrobku podľa prílohy IV pre každý model klimatizátora uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely klimatizátora.

Povinnosti obchodníkov

(a)  aby boli klimatizátory v predajnom mieste označené na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 ods. 1 takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

(b)  aby sa klimatizátory ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí vystavený výrobok, predávali s informáciami poskytnutými dodávateľmi v súlade s prílohami IV a VI. Ak sa ponuka poskytuje na internete a elektronický štítok a elektronický informačný list boli poskytnuté v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. h) a i), uplatňujú sa namiesto toho ustanovenia prílohy IX;

(c) aby sa v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model uviedol odkaz na triedu energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa spotreby energie alebo ceny. Ak sa výrobok dá zaradiť do viac ako jednej triedy účinnosti, dodávateľ/výrobca uvedie triedu energetickej účinnosti aspoň v intervale „priemerného“ obdobia;

(d) aby sa v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model klimatizátora, v ktorom sa opisujú jeho technické parametre, uviedol odkaz na triedu/triedy energetickej účinnosti daného modelu a návod na použitie, ktorý poskytol dodávateľ. Ak sa výrobok dá zaradiť do viac ako jednej triedy účinnosti, dodávateľ/výrobca uvedie triedu energetickej účinnosti aspoň v intervale „priemerného“ obdobia;

(e)  aby sa jednokanálové klimatizátory na obale, v dokumentácii k výrobku a v akomkoľvek propagačnom alebo reklamnom materiáli, či už elektronickom alebo papierovom, nazývali „lokálne klimatizátory“.

AirConditioner.png
label_air_conditioners_reversible.jpg

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk

bottom of page