top of page

Klimatyzatory

Obowiązki dostawców (producentów i importerów)

a) drukowaną etykietę z klasami efektywności energetycznej należy załączyć do każdego egzemplarza klimatyzatora, zgodnie z Załącznikiem II. Etykieta musi być zgodna z formatem i zakresem informacji określonych w załączniku III. Dla klimatyzatorów, z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych, jako minimum należy zapewnić drukowaną etykietę w opakowaniu jednostki zewnętrznej przynajmniej dla jednej kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej o wskaźniku wydajności 1. Dla pozostałych kombinacji informacje można ewentualnie przedstawić na powszechnie dostępnej stronie internetowej;

(b) kartę informacyjną produktu należy udostępnić, zgodnie z Załącznikiem IV. Dla klimatyzatorów, z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych, jako minimum należy zapewnić kartę produktu w opakowaniu jednostki zewnętrznej przynajmniej dla jednej kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej o wskaźniku wydajności 1. Dla pozostałych kombinacji informacje można ewentualnie przedstawić na powszechnie dostępnej stronie internetowej;

c) dokumentację techniczną należy udostępnić elektronicznie na żądanie inspekcjom nadzoru lub Komisji Europejskiej, w zakresie określonym w Załączniku V;

(d) każda reklama konkretnego modelu klimatyzatora zawiera informacje o klasie efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny. W przypadku gdy może występować więcej niż jedna klasa efektywności energetycznej – odpowiednio – dostawca lub producent podaje klasę efektywności energetycznej dla ogrzewania przynajmniej dla sezonu umiarkowanego. informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, zapewnia się zgodnie z załącznikiem VI;

(e) any technical promotional material concerning a specific model of an air conditioner which describes its specific technical parameters shall include the energy efficiency class of that model as set out Annex II;

(f) instrukcje użytkowania należy udostępnić;

(g) klimatyzatory jednokanałowe określa się na opakowaniu, w dokumentacji produktu i wszelkich materiałach promocyjnych, zarówno w formacie elektronicznym, jak i w formie materiałów drukowanych, jako „klimatyzatory lokalne”;

h) etykietę w formacie określonym w załączniku III udostępnia się dystrybutorom dla każdego modelu klimatyzatora wprowadzonego do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. wraz z nowym identyfikatorem modelu, respektującym klasy efektywności energetycznej określone w Załączniku II. Format ten może być udostępniony dystrybutorom również dla innych modeli klimatyzatorów;

(i) elektroniczną kartę produktu w formacie określonym w załączniku IV udostępnia się dystrybutorom dla każdego modelu klimatyzatora wprowadzonego do obrotu od 1 stycznia 2015 r. wraz z nowym identyfikatorem modelu. Format ten może być udostępniony dystrybutorom również dla innych modeli klimatyzatorów.

Obowiązki dystrybutorów

a) klimatyzatory w punkcie sprzedaży należy opatrzyć na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1, umieszczoną z przodu lub na górze urządzenia w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

b) klimatyzatory oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub zakupu na raty, w przypadku których użytkownik końcowy nie może zobaczyć wystawionego produktu, są sprzedawane z informacjami dostarczonymi przez dostawców zgodnie z załącznikami IV i VI. W przypadku gdy oferta jest złożona przez Internet, a elektroniczna etykieta i karta produktu zostały udostępnione zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) i art. 3 ust. 1 lit. i), stosuje się zamiast tego przepisy załącznika IX;

(c) każda reklama konkretnego modelu powinna zawierać odniesienie do klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny; W przypadku, gdy może występować więcej niż jedna klasa efektywności energetycznej dostawca/producent podaje klasę efektywności energetycznej przynajmniej dla sezonu umiarkowanego;

(d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące określonego modelu, które podają parametry techniczne klimatyzatora, zawierały odniesienie do klas efektywności energetycznej modelu oraz instrukcje użytkowania dostarczone przez dostawcę; W przypadku, gdy może występować więcej niż jedna klasa efektywności energetycznej dostawca/producent podaje klasę efektywności energetycznej przynajmniej dla sezonu umiarkowanego;

 

(e) klimatyzatory jednokanałowe określa się na opakowaniu, w dokumentacji produktu i wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, zarówno w formacie elektronicznym, jak i w formie materiałów drukowanych, jako „klimatyzatory lokalne”.

AirConditioner.png

Teksty “obowiązki dostawców i obowiązki dilerów” odnoszą się to rozporządzenia delegowanego Komisji dostępnego po kliknięciu na “Akty Delegowane”.

label_air_conditioners_reversible.jpg

Skontaktuj się

bottom of page