top of page

Климатици

Задължения на доставчиците

(а) за всеки климатик се предоставя отпечатан етикет, съответстващ на класовете за енергийна ефективност, съгласно Приложение II. Етикетът съответства на формата и съдържанието на информацията, посочени в Приложение III. За климатици, с изключение на едноканални и двуканални климатизатори, трябва да бъде предоставен отпечатан етикет, поне в опаковката на външното тяло, за поне една комбинация на вътрешно и външно тяло с коефициент на използване 1. За други комбинации информацията може по избор да се предоставя чрез уебсайт със свободен достъп;

(б) предоставя се достъп до продуктов фиш, съгласно Приложение IV. За климатици, с изключение на едноканални и двуканални климатици, трябва да бъде предоставен продуктов фиш, поне в опаковката на външното тяло, за поне една комбинация на вътрешно и външно тяло с коефициент на използване 1. За други комбинации информацията по избор може да се предоставя чрез уебсайт със свободен достъп; 

(в) техническата документация, съгласно Приложение V, се предоставя по електронен път на органите на държавите членки и Комисията при поискване от тяхна страна;

(г) всяка реклама на определен модел климатик посочва класа на енергийна ефективност, ако посочва информация, свързана с енергопотреблението или цената. При възможност за класифициране по повече от един клас на ефективност, доставчикът или производителят, според случая, посочва поне класа на енергийна ефективност за „среден“ отоплителенсезон. В случаите, в които не може да се очаква крайният потребител да види продукта изложен на място, информацията трябва да бъде предоставена както е посочено в Приложение VI; 

(д) всички технически промоционални материали, отнасящи се за определен модел климатик, които описват неговите конкретни технически параметри, трябва да съдържат класа на енергийна ефективност на този модел, както е посочено в Приложение II; 

(е) предоставят се инструкции за употреба;

Задължения на търговците

(а) на мястото на продажба климатиците са с етикета, предоставен от доставчиците в съответствие с чл. 3(1), поставен на външната страна или на горната страна на уреда така, че да се вижда ясно;

(б) климатици, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не  може да се очаква крайният потребител да види изложен съответния продукт, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с Приложения V и VI;

(в) всяка реклама на определен модел климатик посочва класа на енергийна ефективност, ако съдържа информация, свързана с енергопотреблението или цената. При възможност за класифициране по повече от един клас на ефективност, доставчикът/производителят посочва поне класа на енергийна ефективност за зона за „среден“ климат;

(г) във всички технически материали с рекламен характер, в които се описват техническите параметри на определен модел климатик, се посочват класът(овете) на енергийна ефективност на модела и инструкциите за употреба, предоставени от доставчика. При възможност за класифициране по повече от един клас на ефективност, доставчикът/производителят трябва да обяви поне класа на енергийна ефективност за зона за „среден“ климат;

(д) едноканалните климатици трябва да бъдат обозначени като „локални климатици“ върху опаковката, в продуктовата документация и във всички рекламни материали, независимо дали са на електронен или хартиен носител.

AirConditioner.png

Текстовете “задължения на доставчиците и задължения на търговците“ се основават на делегирания регламент на Комисията, достъпен по-долу след натискане въху бутон „ Делегиран акт“.

label_air_conditioners_reversible.jpg

Свържете се

bottom of page